آمار معاملات

  • عرضه بازار فیزیکی
  • آمار معاملات فیزیکی
نام کالا تولید کننده قیمت پایه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 35782
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 29270
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 28478
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 35677
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 36391
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 36391
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 36406
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 37483
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 27056
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 27887
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 29516
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29270
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 22774
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 26012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 29270
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 26012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 26012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 27887
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 26012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29270
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 35782
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 31984
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 34606
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 32646
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 36780
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 34001
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 31984
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 36134
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 20704
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 34606
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 35782
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 22774
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 34606
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 36780
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 34606
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 28478
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 28478
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP340R پلی پروپیلن جم 30997
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 31984
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 35782
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 34441
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 32240
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 35635
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 35782
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 34001
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 20704
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 28478
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 28478
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 34606
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 28478
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 34441
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 28478
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 34606
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 28478
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 35782
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34441
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 34441
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 28478
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 28478
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 28478
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 34001
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 35677
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 31984
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 35435
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 35635
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 32447
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 27058
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 32447
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 27058
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 36952
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 36780
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 33263

 

نام کالا تولید کننده کمترین قیمت  میانگین قیمت  بیشترین قیمت  قیمت پایه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام       32,240
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام       35,635
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 27,056 27,056 27,056 27,056
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 28,888 29,272 29,689 27,887
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 27,887 27,887 27,887 27,887
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 29,839 30,309 30,477 29,270
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,270 29,270 29,270 29,270
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان       29,516
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 27,058 27,058 27,058 27,058
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 26,012 26,012 26,012 26,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 26,012 26,012 26,012 26,012
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 35,677 35,677 35,677 35,677
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 36,952 36,952 36,952 36,952
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 36,134 36,134 36,134 36,134
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 38,566 39,141 39,360 35,782
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 36,529 36,793 37,377 35,782
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 38,819 39,078 39,360 35,782
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 36,789 37,063 37,319 35,782
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 35,859 36,009 36,389 35,782
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 35,782 35,782 35,782 35,782
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 38,978 38,978 38,978 35,435
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 34,001 34,001 34,001 34,001
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 34,001 34,001 34,001 34,001
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 31,984 31,984 31,984 31,984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 32,646 32,646 32,646 32,646
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 31,984 31,984 31,984 31,984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 31,984 31,984 31,984 31,984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 31,984 31,984 31,984 31,984
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 36,589 36,589 36,589 33,263
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 34,606 34,606 34,606 34,606
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 34,606 34,606 34,606 34,606
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 35,100 35,306 36,059 34,606
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 41,199 41,214 41,309 36,391
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 38,555 38,892 39,229 36,391
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 35,901 36,155 36,888 35,677
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 44,109 44,588 46,099 36,406
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 53,009 54,907 56,758 37,483
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 32,447 32,447 32,447 32,447
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP340R پلی پروپیلن جم 30,997 30,997 30,997 30,997
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 34,441 34,441 34,441 34,441
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34,441 34,441 34,441 34,441
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 35,309 35,871 36,369 34,441
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی       28,478
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 34,441 34,441 34,441 34,441
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 29,200 29,526 30,479 28,478
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 29,778 30,100 30,300 28,478
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 29,835 30,048 30,301 28,478
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 28,799 29,149 29,444 28,478
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 28,478 28,478 28,478 28,478
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 29,559 29,745 30,111 28,478
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 29,469 29,613 30,208 28,478
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 28,478 28,478 28,478 28,478
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 28,578 28,781 28,999 28,478
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 22,774 22,774 22,774 22,774
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 22,774 22,774 22,774 20,704
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 25,051 25,051 25,051 22,774