آمار معاملات

  • عرضه بازار فیزیکی
  • آمار معاملات فیزیکی
  • عرضه ها
نام کالا عرضه (تن)) قیمت پایه
پلی بوتادین رابر1220 300 58433
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 300 55141
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 220 39935
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 200 35611
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 350 37479
پلی وینیل کلراید S65 500 29154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 506 40519
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 100.8 55141
پلی بوتادین رابر 1220 100.8 58433
پلی استایرن معمولی MP08 100 43450
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 1012 36475
پلی استایرن معمولی 1551 105 39619
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 506 34930
پلی وینیل کلراید E6834 66 31486
پلی پروپیلن نساجی 1102L 651 32631
پلی وینیل کلراید S70 500 32069
پلی استایرن معمولی 1551 100 39619
پلی پروپیلن نساجی HP552R 110 32631
پلی وینیل کلراید S57 1000 32069
پلی وینیل کلراید S65 500 29154
پلی پروپیلن نساجی C30S 440 32631
پلی پروپیلن نساجی Z30S 440 32631
پلی وینیل کلراید S65 300 29154
پلی وینیل کلراید S65 330 29154
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 1012 36577
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 60 62747
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 100 43000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 1430 32120
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 100 49000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 594 28285
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 240 53451
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 50 49000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 814 28285
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 50 49500
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 440 32120
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 50 46800
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 924 30602
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 880 37634
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 880 37634
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 330 38314
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 160.16 56244
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 504 55141
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 105 50998
پلی استایرن انبساطی 400 50 39035
پلی استایرن انبساطی 300 100 40206
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 88 34930
پلی استایرن انبساطی 200 100 40206
پلی استایرن معمولی 1540 750 39619
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 3000 36475
پلی وینیل کلراید S65 990 29154
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 1500 39935
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 500 34930
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 550 43329
پلی استایرن مقاوم 7240 600 41244
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 200 37479
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 1000 39935
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 550 37766
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 308 39935
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 418 40616
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 453.6 43329
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 1252.8 39935

 

نام کالا قیمت میانگین  تناژ قیمت پایه 
پلی اتیلن ترفتلات نساجی Super Bright TG641 32364 297 29422
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 46000 100 46000
پلی استایرن انبساطی نسوز F50 49500 100 49500
اسید نیتریک 6528 0 6528
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 59000 40 59000
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 59000 0 59000
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی   40 62500
آمونیاک (مایع) 3173 0 3173
اسید کلریدریک   400 1500
اسید نیتریک   200 6900
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 101542 300 92311
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 31113 242 31113
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 28285 110 28285
پلی اتیلن ترفتلات نساجی Super Bright TG641 29422 132 29422
منو اتانول آمین 33436 220 33436
پلی بوتادین رابر 1220 58433 504 58433
تری اتانول آمین 36584 220 36584
پلی وینیل کلراید S57 38482 1000 32069
پلی وینیل کلراید S65 29154 500 29154
پلی وینیل کلراید S65 29154 0 29154
پلی وینیل کلراید S70 32069 500 32069
پلی وینیل کلراید S70 32069 0 32069
سود کاستیک 5213 10000 4786
پلی وینیل کلراید E6834 32580 110 31486
پلی وینیل کلراید S65 29154 500 29154
پلی وینیل کلراید S65 29154 0 29154
پلی وینیل کلراید S65 29651 2486 29154
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 37418 1430 36577
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 39935 1430 39935
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 39935 0 39935
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 49541 50 49500
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 49000 50 49000
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 49000 100 49000
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 49000 0 49000
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000   100 43000
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500   50 46800
الکیل بنزن خطی 36136 2000 36136
آروماتیک سنگین 18470 500 18470
آروماتیک سنگین 18470 0 18470
ارتوزایلن 24154 1000 21959
پارازایلین   1000 25235
اسید استیک 12449 1012 11401
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی   240 53451
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی   60 62747
پلی وینیل کلراید S65 29696 500 29154
الکیل بنزن خطی 36136 1500 36136
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 39393 1012 36577
بنزن 19981 1000 19981
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 56244 160.2 56244
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 50998 105 50998
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 36475 3000 36475
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 36475 0 36475
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 35764 500 34930
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 40396 1000 39935
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 42549 1500 39935
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 55141 504 55141
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 55141 0 55141
پلی وینیل کلراید S65 29749 990 29154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502   506 40519
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 37896 506 34930
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37180 1012 36475
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 37730 880 37634
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 38908 880 37634
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 39224 330 38314
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 36475 960 36475
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 36475 0 36475
اوره صنعتی 6960 4000 6960
اوره صنعتی   500 6772
اوره صنعتی گرانوله 6772 1500 6772
اوره صنعتی گرانوله 6772 0 6772
اوره صنعتی گرانوله 6772 0 6772
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV 35611 960 35611
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 43329 453.6 43329
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 43329 0 43329
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 39935 1253 39935
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 39935 0 39935
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T   418 40616
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37   308 39935
پلی اتیلن سبک خطی 22402 37766 480 37766
پلی اتیلن سبک خطی 22402 37766 0 37766
پلی اتیلن سبک خطی 22402 37766 0 37766
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 37379 88 34930
دی اتیلن گلایکول 24014 220 21831
منو اتیلن گلایکول 21655 440 19687
پلی پروپیلن نساجی C30S 35894 880 32631
پلی پروپیلن نساجی HP552R 35894 220 32631
پلی پروپیلن نساجی Z30S 35894 880 32631
پلی استایرن معمولی MP08   100 43450
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 41397 84 37634
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 35894 210 32631
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 37309 315 34673
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 35894 1008 32631
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 39957 700 37479
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 40084 1800 37479
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D   550 43329
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 39935 880 39935
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 39935 0 39935
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39409 4950 37766
پلی پروپیلن نساجی PYI250 35894 800 32631
استایرن منومر 33310 3000 32722
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 33662 924 30602
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 34654 1430 32120
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 34253 440 32120
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 31113 814 28285
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 31113 594 28285
اسید ترفتالیک 24206 150 22006
پلی استایرن معمولی 1551 39619 210 39619
پلی استایرن معمولی 1551 39619 0 39619
پلی استایرن معمولی 1551 41037 300 39619
پلی پروپیلن نساجی 1102L 35894 651 32631
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 39336 1000 37398
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 38661 1000 37766
پلی پروپیلن نساجی HP552R 35894 1000 32631
تری اتانول آمین 36584 0 36584
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 36052 200 35611
پلی استایرن انبساطی 200 47527 100 40206
پلی استایرن انبساطی 300 45484 100 40206
پلی استایرن انبساطی 400 44375 50 39035
گوگرد گرانوله 2746 2000 2746
گوگرد گرانوله 2746 0 2746
گوگرد کلوخه 2456 1000 2456
گوگرد گرانوله   3000 2746
گوگرد کلوخه   3000 2456
گوگرد کلوخه 2456 1000 2456
قیر 4050   500 9573
قیر 4050   500 9573
قیر 6070 8973 3000 8973
قیر 6070 8973 3000 8973
قیر 85100   3000 8973
قیر 85100 8973 3000 8973
قیر PG5822   3000 9273
قیر PG5822   3000 9273
قیر PG6422 9273 3000 9273
قیر PG6422 9273 3000 9273
قیر PG7010   1000 9573
قیر PG7010   1000 9573
قیر MC250   200 12383
گوگرد کلوخه   100 2456
وکیوم باتوم 7371 5000 7371
وکیوم باتوم 7371 0 7371
لوب کات سنگین 11157 7000 11157
آمونیاک (مایع) 3173 1000 3173
آمونیاک (گاز) 3173 18 3173
لوب کات سنگین 11157 0 11157
لوب کات سبک   7000 11447
وکیوم باتوم 7179 7000 7020
قیر 6070   5000 8213
سلاپس واکس   1000 8979
پلی استایرن معمولی 1540 45168 750 39619
پلی استایرن مقاوم 7240 55373 600 41244
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 55141 300 55141
استایرن بوتادین رابر روشن 1502   100.8 55141
پلی بوتادین رابر1220   300 58433
پلی بوتادین رابر 1220   100.8 58433
عنوان تناژ قیمت تغییرات درصد
PYI180 105 34,975 0 %
ZR230C 756 37,361 -2321 0.0585
پلی پروپیلن LUMP 100 22,487 0 %
BG825-OFF1 396 26948 0 %
TN002101 518.4 47,595 0 %
T1922 110 39,236 0 %
HP525J 1518 29,176 0 %
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 3718 36,983 0 %
پلی پروپیلن نساجیC30S 2024 31,434 85 0.0027
پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 264 36,309 0 %
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 1001 32,391 0 %
پلی ووینیل کلرایدS57 500 24,169 0 %
پلی پروپیلن نساجیV30S 396 38,777 0 %
پلی اتیلن ترفتالات بطریBG841 77 29,884 0 %
پلی اتیلن سبک خطی209AA 1000 38,544 0 %
پلی اتیلن ترفتالات BG785 1507 28,235 0 %
پلی اتیلن ترفتالات آمورف 500 33,732 0 %
پلی وینیل کلراید OFF1-S70 5 21,390 0 %
پلی اتیلن ترفتالات BG845 660 32,663 0 %
ABS_ SD0150تبریز 150 50,557 0 %
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 189 42,974 0 %
پلی اتیلن سنگین LMP 300 23,500 0 %
پلی اتیلن ترفتالات LUMP2 1000 4,122 0 %
پلی اتیلن ترفتالاتLUMP1 280 9,750 0 %
پلی اتیلن سبک فیلم 200 50 45,609 0 %
پلی اتیلن سبک فیلم 0200_OFF1 50 33,444 0 %
پلی اتیلن ترفتالات BG25 1000 36,020 0 %
پلی پروپیلن نساجی PYI220 60 28,848 0 %
پلی ووینیل کلراید S60 2992 23,694 0 %
پلی اتیلن سنگین بادی 0035_OFF1 18 32,504 0 %
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 189 47,679 0 %
پلی پروپیلن نساجی HP502R 836 36,940 0 %
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 300 59,278 0 %
6040UAپلی اتیلن سنگین تزریقی 100 36,926 0 %
پلی استایرن انبساطی دورانیMD3840UA 400 37,762 0 %
پلی استایرن انبساطی 400 50 41,770 0 %
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 150 50,557 0 %
پلی اتیلن سنگین اکستروژنEP4440EA 200 37,230 0 %
پلی پروپیلن EP440G 110 34,751 0 %
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 506 38,457 0 %
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 880 41,694 0 %
پلی پروپیلن RG1102K 315 33,830 0 %
پلی اتیلن سنگین اکستروژنEX3 2000 39,140 0 %
EX2پلی اتیلن سنگین اکستروژن 252 40,630 0 %
پلی پروپیلن RG1102XK 315 31434 85 0.0027
پلی پروپیلن HP552R 1820 31434 0 %
پلی پروپیلن RG1101XXS 210 33500 0 %
پلی پروپیلن EP548R 220 34751 0 %
پلی پروپیلن RG 1104K 660 37181 0 %
پلی اتیلن سنگین EX2 1008 49403 0 %